Program

  • Pyza i Ja

Program

„Inteligencja jest wynikającą z ludzkiej biologii i psychologii  zdolnością przetwarzania pewnego rodzaju informacji. Ludzie mają pewne      rodzaje inteligencji, natomiast u szczurów i ptaków oraz w komputerach na plan pierwszy wysuwają się inne rodzaje przetwarzania informacji. Dowolna inteligencja – jedna z wielu – jest zdolnością rozwiązywania problemów lub tworzenia produktów, które mają konkretne znaczenie w danym środowisku czy też kontekście kulturowym lub społecznym. Ta umiejętność rozwiązywania problemów pozwala jednostce na podejście do   sytuacji, w której trzeba osiągnąć pewien cel, w taki sposób, by znaleźć właściwą drogę do niego prowadzącą.”

Howard Gardner

W roku 1983 dr Howard Gardner wprowadził teorię Inteligencji Wielorakich. Teoria ta zakłada, że inteligencja nie jest jedną właściwością, ale stanowi wielopłaszczyznowe i dynamiczne zdolności, które nie jesteśmy ocenić, testować w tradycyjny, lingwistyczno-logiczny sposób. Koncepcja zaproponowana przez Gardnera zakłada, że nie istnieje jeden rodzaj inteligencji, lecz kilka i każda osoba posiada wszystkie typy inteligencji, rozwinięte w różnym stopniu. Badacz wyodrębnił 8 typów inteligencji, które współpracują z sobą tworząc profil inteligencji. Poznanie profilu pozwala odkryć wachlarz ludzkich możliwości. Zadaniem opiekunów jest zdiagnozowanie jaki typ inteligencji dominuje u dziecka, a następnie poprzez zabawę i zajęcia dodatkowe rozwijanie potencjału intelektualnego i stymulowanie wszystkich dziedzin aktywności dzieci.

Pamiętajmy, że

Każda z inteligencji charakteryzuje się własną specyfiką rozwoju, a przejawy poszczególnych inteligencji pojawiają się już na etapie dzieciństwa. Każdy człowiek jest wyjątkowy, może rozwijać nie tylko zdolności specjalne ale także słabsze strony dzięki wykorzystywaniu mocnych stron. Inteligencje są potencjałami – przypuszczalnie neurologicznymi – które można aktywować w zależności od wartości występujących w danej kulturze, szansach dostępnych w danej kulturze oraz poszczególnych decyzjach podejmowanych przez poszczególne osoby oraz ich rodziny, nauczycieli oraz otoczenie.”

Howard Gardner, 1999r